OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

   Jakub Snášel  

se sídlem Pod Kopcem 1569/1, 794 01 Krnov

identifikační číslo: 681 700 41

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.maturos.cz

Tyto všeobecné a dodací podmínky určují způsob dodání služeb a zboží mezi firmou Jakub Snášel na stránkách www.maturos.cz, dále prodávající, a zákazníkem, dále kupující. Podmínky mohou být měněny nebo doplněny pouze po vzájemné dohodě smluvních stran.

1) Uzavření kupní smlouvy

Smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem je uzavřena akceptací nabídky (nabídkového listu) vyhotovené společností Jakub Snášel zákazníkem. Zákazník se může obrátit na společnost osobně, emailem nebo na tel. čísle. Poptávka musí obsahovat: kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, tel. číslo popř. identifikační číslo), grafické podklady, termín zhotovení, objem zakázky, druh textilu, počty, barevnost. Grafické podklady mohou být dodány ve formátech : pdf, cdr, svg, photoshop, apod. V takovém případě zašleme cenovou nabídku, která je platná 21 dní. Souhlasí li zákazník s nabídkou, zasíláme grafický náhled a po odsouhlasení korektur a všech náležitostí zadáváme do tisku. Od okamžiku odsouhlasení naší cenové nabídky, odsouhlasení korektur a objednání textilu zákazníkem je objednávka ZÁVAZNÁ. Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2) Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit-stornovat bez uvedení důvodu ještě před jejím zpracováním. Zrušení lze provést buď telefonicky na čísle 724 106 165 nebo e-mailem na adrese info@maturos.cz. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady se zpracováním a doručením tohoto zboží (především náklady na administrativu, komunikace, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou.

3) Předmět plnění

Předmětem plnění jsou služby v oblasti polygrafie ( potisk, výšivka, grafické práce, nákup, prodej) a služeb souvisejících.

4) Dodací lhůta

Dle stavu skladových zásob a výrobní kapacity je vždy stanovena v nabídce. Společnost přestává být vázána povinností dodržet dodací lhůtu (splnit zakázku v dodací lhůtě) v těchto případech: zákazník neuhradil fakturu ve stanovené lhůtě, zákazník se nevyjádřil ke korektuře, zákazník se nevyjádřil k vyvzorkovanému výrobku, zákazník nedodal zboží k vyhotovení.

5) Cena

Kupní cena bude uvedena v nabídce společnosti potisk triček adresované zákazníkovi.

Cena nezahrnuje: náklady na dopravu, balné. Balení určuje platný ceník dodavatele. Nezahrnuje grafické práce, korektury, náklady na přepravu zboží.

6) Splatnost

Splatnost daňových dokladů vystavených společností Jakub Snášel je sedm (7) dní ode dne vystavení. Splatnost zálohových faktur vystavených společností Jakub Snášel je tři (3) dny ode dne vystavení. O změnu splatnosti může zákazník požádat zasláním e-mailu na adresu: „info@potisk-tricek.cz". Zakázky je možné zaplatit dobírkou, hotově, převodem.

Pro případ prodlení s platbou jakékoli peněžní částky bude prodávající účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka teprve zaplacením celé kupní ceny a příp. souvisejících nákladů. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo souvisejících nákladů delším než deset dní ode dne splatnosti daňového dokladu nebo zálohové faktury, je společnost Jakub Snášel oprávněna od smlouvy odstoupit. V případě prodlení zákazníka se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči společnosti je společnost oprávněna pozastavit veškeré dodávky zákazníkovi, a to až do vyrovnání všech závazků zákazníka. Takové pozastavení dodávek se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany prodejce.

7) Korektura a vzorky

Korektury dodává zákazník, nebo společnost vyhotoví korekturu sama za cenu, na které se společnost se zákazníkem domluví. Zákazník je povinen se ke korektuře vyjádřit do 24 hodin od zaslání korektury zákazníkovi. Má-li zákazník výhrady, korekturu vyhotovíme znovu s tím, že se automaticky prodlužuje doba dodání. Pokud je korektura odsouhlasena, společnost připraví vzorek, pokud se na tom strany dohodly za případnou odměnu společnosti. Strany se mezi sebou dohodnou, jakým způsobem poslat vyvzorkovaný výrobek. ( dopravcem, osobní vyzvednutí, scan). Pokud zašleme vyvzorkovaný výrobek dopravcem, je zákazník povinen vyjádřit se do 24 hodin. Bez souhlasu zákazníka není možné přistoupit k provádění potisku.

Archivace podkladů: dat v elektronické podobě 2 roky, archivace filmů – 2 roky zdarma.

8) Podmínky pro tvorbu potisku

Provozovatel má na svých webových stránkách databázi grafických prvků, které může Zákazník využívat při návrzích produktů. Jakákoli další manipulace s grafickými prvky Provozovatele mimo webové stránky Provozovatele a jeho partnerů, zejména jakékoli další publikování nebo šíření těchto prvků bez písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

Využívání grafických prvků, fotografií a jiných obrázků, které nejsou vlastním výtvorem Zákazníka a ani nejsou převzaty z databáze Provozovatele je možné využívat pouze se souhlasem jejich autora, nebo jen, pokud jsou volně užitelné.

Zákazník zároveň prohlašuje, že žádné z poslných grafických prvků neohrožují ani neporušují autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným právům na označení a právům duševního vlastnictví a že nejsou v rozporu s jinými právy třetích osob.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody Zákazníka, které mu vzniknou v důsledku porušení povinností uvedených v těchto pravidlech a podmínkách.

9) Nebezpečí škody na věci

Je-li zákazník v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na věci na zákazníka okamžikem vzniku jeho prodlení s převzetím zboží.

V případě smlouvy o dílo zákazník podle § 2598 odst. 1 občanského zákoníku nese nebezpečí škody na věcech, které opatřil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí předmětu díla. Textil předaný zákazníkem k provedení díla zůstává po celou dobu ve vlastnictví zákazníka a zákazník nese po celou dobu nebezpečí škody na něm. Závazek společnosti provést dílo a předat jej zákazníkovi je splněný.

10) Rozměrová tolerance a množstevní rozdíly

Při dodání zakázkového textilu (kupní smlouva) nebo provedení potisku nebo aplikace potisků na textil zákazníka (smlouva o dílo) je třeba počítat se srážlivostí a deformací u užitého textilního materiálu a používané technologie tisku v rozmezí +/- 5 % v osách X a Y. Případné odchylky v rozmezí podle věty první nepředstavují porušení povinnosti společnosti.

Z technologických důvodů se v případě smlouvy o dílo (provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka) připouští, aby u části textilu předaného zákazníkem k provedení díla došlo ke znehodnocení při provádění díla. O množství znehodnoceného textilu se snižuje rozsah díla. Zákazník může předejít snížení rozsahu díla tím, že poskytne společnosti množství textilu, které je větší než rozsah díla. Na dodání většího množství textilu se musí obě strany dohodnout.

Nepřesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, nevzniká zákazníkovi právo na úhradu ceny znehodnoceného textilu.

Přesáhne-li množství znehodnoceného textilu 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, společnost uhradí zákazníkovi pořizovací cenu té části znehodnoceného textilu, která přesahuje 2 % (slovy: dvě procenta) z celkového počtu textilu předaného zákazníkem k provedení díla, nejvýše však do ceny v čase a místě obvyklé.

11) Odpovědnost za vady

Na textil s tiskem nebo výšivkou poskytuje společnost zákazníkovi záruku za jakost po dobu 6 měsíců, pokud není stanoveno jinak. Jako záruční list slouží buď faktura, dodací list nebo příjmový doklad vystavený společností Jakub Snášel.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobené nadměrným nebo nevhodným užíváním (např. mechanické opotřebení způsobené nevhodným zacházením), zanedbáním péče o zboží (např. zničení potisku žehličkou) či poškození způsobené vyšší mocí. Zákazník bere na vědomí, že zboží je nutné prát na 40° C a bez použití agresivních přísad pracího prášku.

Společnost neodpovídá za vady, které jsou důsledkem vlastností materiálu poskytnutého zákazníkem.

Společnost není povinna kontrolovat vhodnost textilu poskytnutého zákazníkem pro provedení potisku, výšivky, sublimace nebo aplikace potisků na textil zákazníka a v případě zjištění nevhodného textilu zákazníka na tuto skutečnost upozornit. Jestliže společnost upozorní zákazníka na nevhodnost textilu, přičemž tato nevhodnost je překážkou pro řádné provedení díla, je společnost oprávněna provádění díla v nezbytném rozsahu přerušit do doby dodání vhodného textilu zákazníkem nebo obdržení písemného sdělení zákazníka, že trvá na provádění díla s použitím předaného textilu. Společnost má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost byla zjištěna.

Zákazník je povinen prohlédnout si vyhotovené zboží nejpozději následující pracovní den, poté oznámit vady výrobci.

Je-li zboží dodáno s vadami nebo odpovídá-li společnost za výskyt vad v záruční době, vzniká zákazníkovi odchylně od § 2106 až § 2111 občanského zákoníku nárok na odstranění vady. Odstranění vady se provede podle volby společnosti dodáním náhradního zboží nebo provedením opravy. Není-li možné provést odstranění vady, protože není k dispozici textil nutný k provedení díla nebo není možné provést opravu, má zákazník právo na slevu z ceny.

Zákazník nemůže u společnosti požadovat odstranění vady zboží, tj. uplatnit nárok z odpovědnosti za vady, pokud nepředloží vadné zboží, a to všechny kusy, u kterých je vada reklamována.

Prodávající se vyjádří k reklamaci do 30 kalendářních dní.

Výskyt vady nemá vliv na povinnost zákazníka zaplatit kupní cenu.

12) Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o možnosti částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody.

13) Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity. Jsou užívány pouze pro činnost provozovatele virtuální prodejny a v souvislosti s danou obchodní transakcí. Náš internetový obchod se zavazuje řídit Zákonem č. 101/2000Sb. Provozovatel si vyhrazuje právo na užití kontaktních údajů pro své marketingové účely. Zákazník samozřejmě může zažádat o vymazání z databáze ( registrace ) .

14) Závěrečná ustanovení

Uzavřením smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.